DYF-İŞ XII. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporu 1975-1978

Book : DYF-İŞ XII. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporu 1975-1978

Language : Turkish

Library : Trade Union

Publish Place : Ankara

Publisher : DYF-İŞ (Türkiye Demiryolları İşçi Sendikası Federasyonu)

Book Type : Book

Book Number : 4164

INDEX


İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
BÖLÜM - I Genel Sorunlar
I - ÜLKEMİZİN POLİTİK DURUMU :
- İç Politika
- Dış Politika
- Kıbrıs Sorunu
- Ege kıta sahanlığı konusu
- AET ve Türkiye......................................
II - ÜLKEMİZİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU :
- Türkiyede plânlı kalkınma ve 1977 de varılan yer
- Ekonominin yapısı .................................
- Ekonominin yapısal sorunları.....................
- Enflasyon
- Döviz bunalımı....................................
- Ekonomik gelişmeler ve son durum ............
- Fiyat artışları ve ücretler
- Gelir dağılımı.......................................
- Vergi Sorunu.......................................
- Uygulanmakta olan en az geçim indirimi.........
- Asgari Ücret................................. ......
- İşsizlik Sorunu ....................................
- Konut Sorunu.........................................III - ULAŞTIRMA POLİTİKASI :
- Taşımacılık kesiminin genel nitelikleri............
- Türkiyede taşımacılık kesiminin durumu ve gelişimi.............................................
- Demiryolu taşımacılığının bugünkü durumu ......
- Alt yapı, araç ve donanım ........................
- İşletme Durumu ....................................
- Mali Durum.......................................
- Alınması gereken önlemler ve öneriler .........
IV - EĞİTİM POLİTİKASI :
V - ÜLKEMİZDE SENDİKAL HAREKETLER VE TÜRK-İŞ:
- Türk işçi hareketi ve sendikal örgütleri .........
- 1961 Anayasasının getirdikleri..................
- Türkiyede sınıfsal yapı ve geldiği nokta .........
- Türk-İş ve Partilerüstü politikanın getirdikleri ...
- Bölge Kurultayları.................................
- Politikada Türk-İş.................................
- Muhtıra ve Genel grev tehdidi ..................
- İşçi - Politika, Sendika - Parti ilişkileri............
BÖLÜM - II DYF-İŞ Çalışmaları
I - İDARİ UĞRAŞILAR :
- Yönetim Kurulu Çalışmaları...... ..................
- Denetim Kurulu Çalışmaları .....................
- Onur Kurulu Çalışmaları ..................... .....
- Teşkilat Sorunları .................................
- Kömür Durumu .................. .................
- Sahil Arsası satın alınması ........................
- Kooperatifçilik Çalışmaları........................
- DYF-İŞ bünyesindeki çalışmalar..................
- Kooperatiflerde üst örgütlenme ..................
- VIII. Türk Kooperatifçilik kongresi...............
- TCDD. nin Sosyal Yardım Dernekleri ...... ......
- DYF-İŞ Misafirhanesi..............................
- DYF-İŞ Çalışmaları ile ilgili Yönetmelik .. II - SOSYAL GÜVENLİK UĞRAŞILARI :
- Sosyal Güvenlik ve SSK................ ............
- Sağlık Sorunu ....................................
- İlâç Sorunu............ ..............................
- Sigorta primleri....................................
- Finansman kaynakları ve primlerin değerlendi­rilmesi....................................... ......
- Konut Sorunu ...... ...... ...... ...................
- Tahsis İşlemleri....................................
- Malüliyet ve malüllük hallerinde kontrol Muaye­neleri .......................................... ......
- Sosyal Sigorta Genel Kurulları ..................
III - SENDİKAL İLİŞKİLER :
- Teşkilatla ilişkiler...............................,.
- Türkiye Demiryolları İşçileri Sendikası ............
- Ulaştırma İşçileri Koordinasyon Konseyi .........
- Kardeş Sendikalarla İlişkiler.....................
- Üst teşekkülümüz Türk-İş .................. ......
- Türk-İş Genel Kurulu..............................
- Genel Kurulda Ömer Sönmez ve Zafer Boyar'ın Konuşmaları ..................... ..................
- İzmir'deki mevzii direniş...........................
- Motor Sanayii....................................
- Lice Depremi..................... ..................
- Enternasyonal Üst Kuruluşumuz ITF ............
IV - TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI :
- Sağfanan ücret artışları......... ..................
- Sosyal Yardımlardaki artışlar ve kazanılan yeni haklar..................... .................
- VI. Dönem toplu iş sözleşmesinde ......... ......
- VII. Dönem toplu iş sözleşmesinde . .....
- Sözleşmenin yürürlük süresi içinde Merkez Ko­mitesi kararları ve protokollerle işçi lehine yapı­lan değişiklikler ... ......
- V. Dönem Sözleşmede ......... ...... ...... ......
- VI. Dönem Sözleşmede .. ......- Toplu sözleşme görüşmelerinin aşamaları ......
- VI. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ..................
- VII. Dönem toplu iş sözleşmesi ..................
V - EĞİTİM ÇALIŞMALARI :
- Eğitim Yönetmeliği .................................
- Mahalli Seminerler.................................
- Federasyon Seminerleri ....... ....................
- Türk-İş Seminerleri .................................
- Diğer Seminerler .................................
- DYF-İŞ Yayınları ....................................
- DYF-İŞ Öğrenci Yurdu ...........................
VI - HUKUKÎ KONULAR :
- Federasyonu muzca açılan bir dava ............
- Sendika Genel Kurullarının delege usulü ile ya­pılıp yapılamıyacağı ..............................
- İşçi-Memur ayırımı.................................
- Değişkliğe uğrayan yasalar .....................
- 506 Sayılı SSK. Kanununda yapılan değişiklikler
- 1475 Sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikler
- 4837 Sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 Sayılı Kanunun Yürürlükten kaldırılmasına dair tasarı ...... ......
- Çalışma hayatı ile ilgili Yasa tasarısı ............
- İşçi Yardımlaşma Kurulu (İYAK) Yasası tasarısı
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 Sayılı Kanunla değişik 31. maddesinin değiştirilmesine ve 1743 Sayılı Kanunla değiştirilen 104. madde­sinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ......
- 1475 Sayılı İş Kanununun 1927 Sayılı Kanunla değiştirilmiş 14. maddesinin iki fıkrasının değiş­tirilmesine dair kanun tasarısı ..................
- 2004 Sayılı icra İflas Kanununun 3890 Sayılı Ka­nunla değişik 206. maddesinin 4. fıkrasının birin­ci sırasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı- 506 Sayılı SSK. Kanununa ek maddeler eklen­mesine dair kanun tasarısı .................. ......
- 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 75. Maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun Tasarısı ......
- 1610 Sayılı Kanunla değişik 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. ve 14. Maddesine birer fıkra eklenmesine dair Kanun Tasarısı ............
- İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ..................
- 492 Sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı..............
- Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaş­larına seçme ve seçilme hakkı tanınmasına dair Kanun Tasarısı.....................................
- 1497 Sayılı Çay-Kur Kanununun 10. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ...... ......
VII -:ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
- Yapılan araştırmalar ..............................
- Dış İlişkiler.................. ........................
- Hindistan..........................................
- İngiltere..........................................
- Avusturya ..........................................
- Japonya ..........................................
- Sovyetler Birliği....................................
- ITF'nin Avrupalı Üyeler toplantısı...............
- ITF. Demiryolcular Seksiyonu alt komisyon top­lantısı ................................................
- Japonya ............ ..............................
- Almanya ...... ....................................
- İtalya.................................................
- Sovyetler Birliği.................. ..................
- İsviçre .............................................
- ITF. 32. Genel Kurulu..............................
- Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF.) 32. Genel Kurul Çalışmaları .....................
- 7. Uluslararası Taşıma İşçileri Mesleki Konferansı
- Japon Ulusal Demiryolu İşçileri Sendikası
- İspanya..............................................
- Mısır................................................VIII - BASIN :
- Basın ve Halkla İlişkiler ...
- Hız Dergisi............ ......
Bölüm III - Mali Çalışmalar
I - Mali Rapor............... ......
II - Tahmini Bütçe...............
- Sonuç .........................